Egelab

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
AYDINLATMA METNİ

İzmir Ege Laboratuvarı Özel Sağlık Hizmetleri Ve Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Limited  Şirketi (Bundan sonra kısaca  Ege Laboratuvarı olarak adlandırılacaktır.) olarak gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra kısaca “K.V.K.K.”olarak adlandırılacaktır.) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

a-)Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24/03/2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 07/04/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmekle birlikte, K.V.K.K.’nun yürürlük başlıklı 32.maddesine göre, bu Kanunun; 8.,9.,11.,13., 14.,15.,16.,17., ve 18. maddeleri 07/10/2016 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

K.V.K.K.; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. İşbu aydınlatma metni ile Ege Laboratuvarı tarafından web ziyaretçileri bilgilendirilmekte ve aydınlatılmakla birlikte “Kişisel Verilerin Korunması ve Kişisel Veri Paylaşım İzni” web ziyaretçilerin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır.

Ege Laboratuvarı, web ziyaretçileri tarafından bu sitedeki formlar aracılığıyla sunulan isminiz, elektronik posta adresiniz, iş ve ev adresiniz, telefon numaranız ve sair kişisel verilerinizi üçüncü kişilere satmayacağını, kiralamayacağını veya hiçbir şekilde kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b-) Veri Sorumlusu

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Ege Laboratuvarı tarafından bu metinde açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Ege Laboratuvarı, veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin, işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur. Verbis sicil sorgulamadan veri sorumlusu olarak yer aldığını ve kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasıyla ilgili kayıtları inceleme olanağınız bulunmaktadır.

c-)Kişisel verilerinizin işlenmesi

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.

d-)Verilerinizi işleme nedenlerimiz

Kişisel verileriniz, Ege Laboratuvarı tarafından hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesini temin için işyeri içerisinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, size uygun hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, insan kaynağı yönetiminin sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer amaçlarla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.

e-) Kişisel Verileriniz, veri Sorumlusu sıfatıyla Ege Laboratuvarı tarafından, aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:

1-) Kanunlarda açıkça öngörülmesi;

2-) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

3-) Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

4-) Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması;

5-) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

6-) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

7-) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak, aşağıda belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir.

f-) Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilecektir;

1-)Yapılan işin bir parçası olarak sizinle ve başkalarıyla iletişim kurmak.

2-)Size hizmet şartlarımızdaki değişiklikler, elektronik hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında önemli bilgileri ve diğer idari bilgileri göndermek.

3-)Kalite, eğitim ve güvenlik iyileştirmesi sağlamak

4-)Şikâyetleri çözmek ve veri erişim veya düzeltme taleplerini işleme almak.

5-)Olası hukuk dışı girişimleri araştırmak, soruşturmak ve diğer riskleri analiz etmek ve yönetmek.

6-)Yürürlükteki yasalara ve düzenleyici yükümlülüklere  uymak; hukuki sürece uymak ve resmi makamlardan ve devlet makamlarından gelen talepleri yanıtlamak.

7-)Alt yapımızı ve faaliyetlerimizi yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe; faturalama ve tahsilatlar; bilgi işlem sistemleri; veriler ve internet sitesi barındırma; iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, belirlenmiş olan iç politika ve prosedürlere uymak.

8-)Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarını korumak ve kullanılabilir çareleri uygulamak veya zararımızı sınırlandırmak.

9-)Memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizi yürütmek.

10-)Çeşitli aktivitelere katılmanızı sağlamak ve bu aktiviteleri yönetmek.

11-)Sosyal medya paylaşım fonksiyonunu kolaylaştırmak.

12-)Size özel bilgiler ve reklamlar sunarak elektronik hizmetler ile ilgili deneyiminizi kişiselleştirmek.

g-) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Ege Laboratuvarı ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ziyaretçi güvenliğinin temini; sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; iş yerimizin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla ziyaretçilerimize, hastalarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, K.V.K.K.’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

h-) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz tarafımızca farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz K.V.K.K’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

ı-) Kişisel veri sahibinin K.V.K.K.’nun 11. maddesinde sayılan hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz durumunda,  talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

1-)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2-)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3-)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5-)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6-)K.V.K.K.’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8-)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 K.V.K Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, başkaca bir yöntem belirlemediği sürece başvurunuzu, K.V.K.K.gereğince, yazılı olarak tarafımıza iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede K.V.K.K.’nun 11. maddesi kapsamında tarafıma yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile K.V.K.k.’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.izmiregelab.com/ adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını  Kahramanlar Mahallesi  Emre Özdestan Sokak No:22  Konak/İzmir adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya K.V.K.K’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu egelaboratuvari@hs04.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.